O společnosti

Společnost SE-MI Technology a. s. je strojírenská firma, která svým zaměřením navazuje na tradice Závodů automatizace a mechanizace s. p., tradičního výrobce zařízení pro důlní svislou a vodorovnou dopravu a elektrozařízení nejen pro nevýbušná prostředí, ale i ostatní odvětví průmyslu. Hlavním výrobním programem společnosti jsou technologické linky, zařízení pro kontinuální dopravu hmot včetně příslušenství a ND.

S postupným útlumem důlního průmyslu docházelo ke změnám ve výrobním programu společnosti. Vyrábíme a dodáváme technologické linky, dopravníkové systémy, zařízení na zpracování surovin a další zařízení pro široké uplatnění ve strojírenství, chemickém a těžebním průmyslu – to vše ze standardního výrobního programu nebo podle potřeb zákazníka. Projekce, konstrukce a servis těchto zařízení jsou zajišťovány vlastními výkonnými jednotkami společnosti.

Od roku 2020 se naše společnost specializuje na výrobu technologických linek pro zpracování odpadového dřeva, jejich částí, zařízení a náhradních dílů dle požadavků zákazníka.


Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno:SE-MI Technology, a.s.
Sídlo:U Hrůbků 1573/129,
709 00 Ostrava
IČ:65 13 86 01
Právní forma:akciová společnost
Rejstříkový soud:Krajský soud v Ostravě
Číslo společnosti v rejstříku:oddíl B, 1328
Základní kapitál:1 mil. Kč


Historie a významné události

1996 – 2000: Vstup na český trh

Společnost vznikla v roce 1996 pod názvem SE-MI service, a.s. jako inženýrská organizace zabývající se nákupem a prodejem zejména důlních strojů.

Do roku 2000 se rozvíjela zejména v oblasti konstrukčních prací, bez vlastní výroby.

V roce 2000 byl zakoupen areál bývalých dolů Salma a společnost započala na základě své dokumentace vyrábět důlní stroje a zařízení, a to zejména pásové a hřeblové dopravníky malých rozměrů pro koncern OKD. V této době dochází rovněž k rozvoji projekční a konstrukční činnosti v oboru důlní svislé dopravy na základě dokumentace, jejíž získání bylo součástí koupě areálu.

2003: Průnik na nové trhy

Od roku 2003 dodávala společnost prostřednictvím externích engineeringových společnotí na trzích v Německu, Dánsku, Rakousku, Holandsku, Finsku, Polsku, Rusku a dalších zemích. Těmto firmám byly dodávány zejména speciální pásové a jiné dopravníky a specializované stroje. V letech 2006-2007 jsme dodali společně se společností Alta a.s. vybavení důlního komplexu do Vietnamu.

2008: Nový impuls, vstup do skupiny Alta

V roce 2008 byl dán společnosti nový impuls, a to její koupí skupinou Alta, a.s. Společnost se stala vlajkovou lodí této skupiny v oblasti dodávek pro těžební průmysl zejména do Ruska, Vietnamu, Běloruska, Kazachstánu a na Ukrajinu. V roce 2009 došlo ke stabilizaci základních segmentů výroby, tzn. výroba pásových a hřeblových dopravníků. Do výroby byly zařazeny dopravníky na vynášení třísek a ve svislé dopravě jsme zařadili do výroby skipové nádoby. V tomtéž roce byl zahájen projekt výstavby nových výrobních objektů.

2010 – 2011: Výrazné rozšíření výrobních možností společnosti

V roce 2010 byl projekt výstavby nových výrobních objektů ukončen. Došlo k výraznému rozšíření výrobních možností společnosti, a to jak po kvantitativní, tak po kvalitativní stránce. Společnost pokračovala v dodávkách dopravních systémů prostřednictvím společnosti Alta a.s., především do Vietnamu a Ruska a udržela si postavení tradičního dodavatele na evropských trzích. V prosinci 2010 došlo ke změně obchodního jména společnosti z původního na SE-MI Technology, a.s. V roce 2011 byla zprovozněna lakovna, čímž se opět zvýšila využitelnost výrobních kapacit. V průběhu tohoto roku byly prostřednictvím společnosti ALTA, a.s. dodávány dopravní systémy do Ruska. V roce 2012 se společnost začala prosazovat dodávkami ucelených projektů.

2013: Významné zakázky do Ruska

V roce 2013 byla realizována řada projektů. Mezi největší patří dodávky pro úsek nahřívacích pecí válcovací stolice v AMZ Aša a dodávky sušárenských vozů pro cihelnu Klincy v Ruské federaci. K dalším významným zakázkám patří dodávky samohybných kabin obráběcích strojů pro ŠMT, žíhacích pecí pro E-THERM a celé řady pásových dopravníků. Vedle těchto dodávek byly realizovány dílčí dodávky v celém spektru výrobního programu společnosti.

2014-2015: Velké projekty pro OKD a nového zákazníka v Polsku

V roce 2014 na základě rozhodnutí vedení společnosti ALTA Invest, a.s došlo v rámci společnosti k dílčím organizačním změnám, které přispěly ke zvýšení efektivity jak řídících, tak výrobních procesů. K významným obchodním případům, které byly v tomto období realizovány, patří dodávky těžních klecí a skipových nádob pro společnost OKD, a.s., dodávky pro rekonstrukci a modernizaci těžního stroje a těžní jámy Foch II v KWK Knurow v Polsku.

2016-2017: Zařízení pro homogenizaci hlušiny, rakouské trhy a nové komodity výroby

Nejvýznamnější projekt a zakázka tohoto roku pro společnost Ostravská těžební, a.s. byla vybudování Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získání kameniva pro stavební účely. Jednalo se nejen o výrobu a dodání strojního zařízení, ale také zajištění celkové technologie výroby včetně komplexního řízení celého projektu včetně zajištění financování. V oblasti získávaní nových zákazníků jsme prorazili výrobou a dodávek mobilních drtičů sloužících k zpracování surovin a zařízení pro manipulační systémy. Získali jsme si tím nové rakouské zákazníky společnost MFL a FMW.

2018 – 2019: dodávky do Kosova, průnik na nové trhy do Itálie a Švédska

Nejvýznamnějším projektem z pohledu referencí, ale i objemu, byly dodávky pro společnost ALTA a.s. na výrobu a dodávku bubnů pásových dopravníků a ocelových konstrukcí s konečným odběratelem v Kosovu. V roce 2018 byla úspěšně ukončená 1. etapa, v dubnu 2019 2. etapa.

V polovině roku 2019 jsme začali spolupráci s italskou firmou SMS v oblastí dodávek zařízení pro metalurgii, přičemž v závěru roku jsme získali významný kontrakt na dodávku strojního zařízení, kde koncovým zákazníkem jsou firmy v J. Korei a Číně.

2020: COVID a nový výrobní program

Počátkem roku 2020, kdy naplno zasáhly trh restrikce spojené s nákazou COVID, jsme přešli na nový výrobní program, provedli jsme s tím spojenou reorganizaci společnosti. Ve spolupráci s mateřskou společností se naše výroba specializuje na výrobu technologických linek pro zpracování odpadového dřeva, jejich částí, zařízení a náhradních dílů dle požadavků zákazníka.

2021: Odprodej areálu

Ukončena reorganizace poukázala na nevyužité výrobní prostory společnosti a vysokou nákladovost na udržování hal. V roce 2021 se společnost rozhodla k odprodeji areálu; v halách vhodných pro vlastní výrobu zůstala v dlouhodobém nájmu.


Společnosti skupiny ALTA

ALTA Invest

Hlavním předmětem činnosti společnosti ALTA Invest, a.s. je správa dceřiných společností, správa ochranných známek a s ní související propagační činnost a správa a pronájem nemovitostí v rámci skupiny.

ALTA, a.s.

Společnost ALTA dodává obráběcí stroje a technologická zařízení pro strojírenství, hutnictví, energetiku, těžební průmysl a průmysl stavebních hmot. Disponuje projekční a realizační kapacitou dceřiných společností, obchodním talentem soustředěným v ALTA, a. s. a stabilním vedením mateřské společnosti ALTA Invest, a. s.

SE-MI Technology, a.s.

Výrobní společnost SE-MI Technology, a.s. zajišťuje strojírenské dodávky a technologické celky v oborech hlubinné a povrchové těžby nerostů, úpraven, povrchových dopravních systémů a také zařízení pro další odvětví průmyslu, založená na vlastním technickém, výrobním a logistickém know-how.

DMS s.r.o.

Společnost DMS se dlouhodobě zaměřuje na přepravu nebezpečných materiálů a radioaktivních látek včetně jaderných materiálů a přepravu nadměrných nákladů. Specializované přepravní služby v oblasti jaderného palivového cyklu poskytuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Během svého dvacetiletého působení se společnost DMS s.r.o. postupně stala synonymem pro bezpečnou a spolehlivou přepravu v mezinárodním měřítku.

ALTA-RUS s.r.o.

Společnost s ručením omezeným ALTA-RUS byla založena Skupinou ALTA (Česká republika) v roce 2010. Kanceláře společnosti se nacházejí v Rusku v Jekatěrinburgu, Moskvě a Petrohradu. Jediným vlastníkem je společnost ALTA Invest, a.s., Brno, Česká republika (společnost Skupiny ALTA).

ZTSU s.r.o.

Společnost s ručením omezeným Závod těžkých strojů Uljanovsk (ZTSU), dceřiná společnost ALTA-RUS s.r.o., vstoupila do Skupiny ALTA (Česká republika) v roce 2019. ZTSU se specializuje na projektování, výrobu, opravy a modernizace těžkých kovoobráběcích strojů a engineeringové služby. Vlastní svoji konstrukční a technologickou kancelář. Podnik disponuje jedinečným strojovým parkem a poskytuje služby v oblasti mechanického obrábění velkorozměrných dílů s vysokou složitostí.

POLITIKA KVALITY SPOLEČNOSTI: